Accés a la Banda Jove i Banda Titular de l’Agrupació Musical de Pego

ACCÉS I PERMANÈNCIA: BANDA JOVE I BANDA TITULAR DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL DE PEGO
(Normativa actualitzada en Novembre de 2018)

Alumnat matriculat i estudiant a l’Escola de Música de l’A.M. de Pego (de qualsevol edat)

Banda Jove:
ACCÉS: durant el segon curs d’instrument.

PERMANÈNCIA: serà obligatòria fins els 16 anys, com a mínim, independentment que l’alumne/a forme ja part de la Banda Titular. En el cas dels alumnes de “l’Escola d’Adults”, tindran una permanència a la Banda Jove de 2 anys com a mínim.

PREU: Les despeses corren a càrrec de l’Agrupació, per estar matriculat l’alumne/a a l’Escola de Música.

Banda Titular:
ACCÉS: Tots els alumnes hauran de passar obligatòriament per la Banda Jove abans d’accedir a la Banda Titular. També serà imprescindible obtenir el nivell de quart d’instrument aprovat pel claustre de professors de la nostra Escola de Música, tindre el vist i plau del Director de la Banda Jove i Junta Directiva, i la superació de la prova d’accés a grau mitjà de qualsevol conservatori professional. L’Agrupació es farà càrrec de les tases de tots els alumnes que cada curs opten a fer aquesta prova d’accés al conservatori. (Sols serà valida la superació de la prova d’accés, la realització de la prova d’obtenció del certificat de grau elemental serà opcional però no serà valida)

Com qualsevol músic de la banda titular, abonarà en actuacions i concerts la quota de manteniment del primer l’any quan comence l’any natural.

Alumnat que està cursant els estudis de Grau Elemental fora de l’A.M. de Pego i pretén accedir a formar part de la Banda Jove i, posteriorment, de la Banda Titular

Banda Jove:
ACCÉS: com a mínim amb el nivell de segon de Grau Elemental d’instrument, acabat i aprovat.

CERTIFICACIÓ: es requerirà obligatòriament un certificat d’estudis del Centre on estiga matriculat, en el qual s’especifique que l’alumne/a té el nivell de segon requerit i que continua la seua formació.

PERMANÈNCIA: la mateixa que per als alumnes de l’Escola de l’Agrupació (apartat 1)

PREU: 35 € mensuals (tan sols durant els dos primers anys)

Banda Titular:
ACCÉS: Tots els alumnes hauran de passar obligatòriament per la Banda Jove abans d’accedir a la Banda Titular. També serà imprescindible haver superat la prova d’accés a grau mitjà de qualsevol conservatori professional. (Sols serà valida la superació de la prova d’accés, la realització de la prova d’obtenció del certificat de grau elemental serà opcional però no serà valida)

CERTIFICACIÓ: Es requerirà obligatòriament un certificat d’estudis del Centre on estiga matriculat, en el qual s’especifique que l’alumne/a ha superat la prova d’accés a grau mitjà. (Sols serà valida la superació de la prova d’accés, la realització de la prova d’obtenció del certificat de grau elemental serà opcional però no serà valida)

Com qualsevol músic de la banda titular, abonarà en actuacions i concerts la quota de manteniment del primer l’any quan comence l’any natural.

Alumnat amb el Grau Elemental acabat fora de l’A.M. de Pego i que pretén accedir a la Banda Titular

CERTIFICACIÓ: Es requerirà obligatòriament un certificat d’estudis del Centre on estiga matriculat, en el qual s’especifique que l’alumne/a ha superat la prova d’accés a grau mitjà. (Sols serà valida la superació de la prova d’accés, la realització de la prova d’obtenció del certificat de grau elemental serà opcional però no serà valida)

ACCÉS: Tots els alumnes hauran de passar obligatòriament per la Banda Jove abans d’accedir a la Banda Titular, almenys durant 2 anys. Tan sols durant aquests dos anys, l’alumne/a abonarà la quantitat de 35 € mensuals. Després d’aquest temps i amb el vist i plau del Director de la Banda Jove i Junta Directiva, l’alumne/a entrarà a formar part de la Banda Titular sempre i quan l’alumne haja superat la prova d’accés a grau mitjà de qualsevol conservatori professional. (Sols serà valida la superació de la prova d’accés, la realització de la prova d’obtenció del certificat de grau elemental serà opcional però no serà valida)

La permanència a la Banda Jove també serà fins els 16 anys independentment que l’alumne/a forme ja part de la Banda Titular.

Com qualsevol músic de la banda titular, abonarà en actuacions i concerts la quota de manteniment del primer l’any quan comence l’any natural.