Matricula

Com cada curs per aquestes dates, comencem de nou el procés de matriculació per al pròxim curs escolar. És molt important per a nosaltres, i per a vosaltres, que els alumnes que ja estan matriculats a l’escola confirmen el més aviat possible la seua matrícula per tal de previndre les places lliures, horaris grupals i sobretot els instrumentals. Per als alumnes de nova matricula que esteu interessats en començar algun tipus d’ensenyament musical, no dubteu en contactar amb nosaltres passar per la nostra Escola i rebre tota la informació pertinent si així ho considereu oportú. Al igual que la resta d’alumnat, disposeu dels mesos de maig, juny i setembre de forma excepcional per formalitzar la vostra sol·licitud de matricula.

MATRÍCULA

Atenció! Enguany NO es farà la matrícula telemàticament com aquest curs, serà com altres anys, entregant PRESENCIALMENT l’imprés de sol·lictiud a la nostra Escola a partir de hui i fins al 23 de Juny (de 17:00 a 20:00 h.).

Daquesta forma, cada alumne/a quan entrega la matricula se li assigna un número d’ordre. En setembre, i abans del repartiment dels horaris el dia establert, es penjarà també al tauler d’anuncis de l’Escola un llistat de tots els alumnes que han entregat la matricula abans d’aquest dia i el seu nº d’ordre.

El nostre alumnat actual rebrà un imprés i les instruccions de matrícula, però també es pot descarregar ja des d’aquesta pàgina.

1) Pdf per a descarregar, reomplir, signar, i presentar presencialment a la nostra Escola.
2) Instruccions i més informació. Si voleu saber els preus de les classes heu de passar per la consergeria de l’Escola i vos facilitaran un full amb aquesta informació.

Atenció. És molt important per a nosaltres, i per a vosaltres, que els alumnes que ja estan matriculats a l’escola confirmen el més aviat possible la seua matrícula per tal de previndre les places lliures, horaris grupals i sobretot els instrumentals.

HORARIS INSTRUMENT. Per al pròxim curs utilitzarem el mateix sistema que aquest curs en quant a la distribució dels horaris individuals d’instrument: s’escolliran els horaris per rigorós ordre d’entrega de matrícula, entrega presencial a la consergeria de l’Escola.

FASOLET. Com ja sabeu, correspon als alumnes que cursen 4 curst de Fasolet poder escollir ja un instrument per iniciar la seua formació instrumental. L’elecció de l’instrument per part de cada alumne és totalment lliure encara que el centre informarà als pares interessats de les places disponibles en cada especialitat (podeu consultar aquestes places vacants a la nostra pàgina web). El Centre vos informarà en setembre de la disponibilitat dels instruments que l’Escola de Música té a disposició de l’alumnat matriculat. De tot açò, es parlarà a la reunió prevista per al pròxim 9 de setembre de 2021 a les 18:00 h. en la qual quedarà com a definitiva la matricula que degueu anar formalitzant. En principi no tingau cap inconvenient en escollir l’instrument que més li agrade al vostre fill/a. Una volta recollides totes les matrícules, nosaltres ja valorarem totes les sol·licituds i veurem si en alguna especialitat es supera el límit de places oferides i en eixe cas ja vos informarem de com actuar. Per això és molt important entregar durant les pròximes setmanes la sol·licitud així com assistir a la reunió citada anteriorment.

PLACES INSTRUMENT. Consulteu més avall.

Podeu contactar amb nosaltres si teniu qualsevol dubte a través de la nostra pàgina de CONTACTE.

ÀNIM, VOS ESPEREM!!

DESCÀRREGA DE L’IMPRÉS DE MATRÍCULA I INSTRUCCIONS

Recordeu que si no voleu imprimir podeu passar per la consergeria de l’Escola i recollir els impresos.

Pdf per a descarregar, reomplir, signar i presentar a l’Escola presencialment.


Instruccions, informació i documentació

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol alumne ja matriculat o no amb anterioritat i a partir dels 0 anys.

Quan es pot sol·licitar? El període de matriculació està comprés entre els mesos de maig, juny i excepcionalment en el mes de setembre.

On? Presencialment a l’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Pego · escola.a.m.pego@gmail.com, C/ Ràfol d’Almúnia,4 03780 Pego (Alacant) · ☎ 96 557 28 02

Documentació. La sol·licitud i instruccions les podeu recollir a l’Escola o descarregar a la nostra pàgina web i per a completar el procés de matriculació cal aportar la següent documentació a mes a mes del full de sol·licitud de matriculació (EXCEPTE ELS ALUMNES JA MATRICULATS EN CURSOS ANTERIORS):

  • Copia del DNI de l’alumne (es recomana que l’alumne tinga expedit el DNI en el moment de la sol·licitud per tal d’introduir correctament les dades informatitzades en el programa de gestió de la Conselleria d’Educació)
  • Copia del DNI del pare i de la mare
  • Copia o document amb el Nº de Compte Corrent-IBAN

Taxes de matriculació i duració de les classes. El dret de matriculació comporta una reserva de plaça per al pròxim curs. Les taxes es cobraran per domiciliació bancària al nº de compte indicat de forma trimestral. Es cobrarà sempre una Taxa pel dret de Matricula de 25€ a tots els alumnes i les mensualitats corresponents indicades a continuació:

Assignatures Duració de la Classe 
(a la setmana)
Taller de nadons 0,45 h.
Fasolet 1 h. / 0,45 h.
Llenguatge Musical 2 h.
Llenguatge Musical Adults 1 h.
Instrument 1er i 2n curs * 0,30 h.
Instrument 3er i 4t curs o més elevats * 0,45 h.
Cor 1 h.
Banda Jove 1 h.

Lloguer. L’escola de Música posa a disposició de tot l’alumnat els instruments de que disposa per a la pràctica instrumental. Es cobrarà un únic pagament a l’any en concepte de lloguer de l’instrument.

** Descompte. Els alumnes que trien com a instrument l’OBOÉ, TROMPA o BOMBARDÍ, tindran un 50 % de descompte en cada mensualitat d’instrument i sols durant el primer curs.

*** Banda Jove. Els alumnes matriculats a l’Escola de forma assidua no pagaran aquesta assignatura. Els alumnes provinents d’altres centres que vullguen formar part de la Banda Jove pagaran una quota mensual com en qualsevol assignatura.

Els horaris de les classes col·lectives aniran actualitzan-se en aquesta pàgina, en el cas que hi haugeren canvis respecte de la programació horari que ací trobareu, sobretot pel que fa als alumnes de nadons i fasolet. Aquest curs, i degut a l’actual situació sanitària, els horaris han canviat respecte de cursos anteriors per tal d’assegurar una major distància social i la menor acumulació de persones entrant i eixint de l’Escola. També s’han deixat espais de 15 minuts entre classe i classe de les assignatures musical grupals per tal de garantir una correcta desinfecció de l’aula abans d’entrar la resta d’alumnat. En les assignatures instrumentals es farà en el mateix moment que l’alumne entra a l’aula.

Alumnes d’iniciació a l’instrument. Correspon als alumnes que cursen 4 curst de Fasolet. L’elecció de l’instrument per part de cada alumne és totalment lliure encara que el centre informarà als pares interessats de les places disponibles en cada especialitat així com de la disponibilitat dels instruments que l’Escola de Música té a disposició de l’alumnat matriculat. L’ elecció definitiva es concretarà a la reunió prevista sols per a aquestos alumnes el dia 9 de setembre de 2021 a les 18:00 h.


CALENDARI DE MATRICULA, ENTREGA D’HORARIS, REUNIONS, ETC. CURS 2021-2022

Maig i Juny:

de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h. (fins al 23 de juny)

Setembre

Divendres 3 17:00 – 19:00 h. Matriculació i informació sobre horaris grupals
Dilluns 6 17:00 – 19:00 h. Matriculació i informació sobre horaris grupals
Dijous 9* 17:00 – 19:00 h. Matriculació i informació sobre horaris grupal
*Reunió per als pares i alumnes de 1er de Llenguatge Musical a les 18:00 h. (Instrument)

Divendres 10, 18:00 h.: HORARIS D’INSTRUMENT. Reunió dels alumnes d’instrument amb el professorat per escollir horari. Important: s’escolliran els horaris per rigorós ordre d’entrega de matrícula.

Dimecres 15, COMENÇAMENT DE LES CLASSES


OFERTA DE PLACES VACANTS ESPECIALITATS INSTRUMENTALS CURS 2021-2022

ESPECIALITAT VACANTS
Flauta travessera
Oboé 1*
Clarinet 2
Saxo alt 1
Saxo tenor 1
Trompeta 2
Trompa 2*
Trombó 2
Bombardí 2*
Tuba 1
Percussió 2
Piano 2
Guitarra clàssica 2

Aquesta oferta es fa tenint en compte la previsió de matricula abans de començar el curs. Si fora el cas que començat el curs algun alumne ja matriculat es donara de baixa l’Equip Directiu podria considerar modificar de nou aquesta oferta fins cobrir el nombre de places per a cada especialitat.

* Els alumnes que trien com a instrument l’OBOÉ, TROMPA, o BOMBARDÍ, tindran un 50 % de descompte en cada mensualitat d’instrument durant el primer curs.Classes de DANSA URBANA i TEATRE MUSICAL

marc pons

Consulta en la pàgina dedicada >>>


Classes de BALLET CLÀSSIC

Consulta en la pàgina dedicada >>>