Matricula

Com cada curs per aquestes dates, comencem de nou el procés de matriculació per al pròxim curs escolar. És molt important per a nosaltres, i per a vosaltres, que els alumnes que ja estan matriculats a l’escola confirmen el més aviat possible la seua matrícula per tal de previndre les places lliures, horaris grupals i sobretot els instrumentals. Per als alumnes de nova matricula que esteu interessats en començar algun tipus d’ensenyament musical, no dubteu en contactar amb nosaltres passar per la nostra Escola i rebre tota la informació pertinent si així ho considereu oportú. Al igual que la resta d’alumnat, disposeu dels mesos de maig, juny i setembre de forma excepcional per formalitzar la vostra sol·licitud de matricula.

Donades les circumstàncies actuals de suspensió de les classes presencials provocada per la crisi sanitària pel COVID-19, el procés de matricula començara ara SOLS de forma telemàtica. El centre continua tancat de moment i pensem que el tràmit es pot realitzar telemàticament sense necessitat de molestar-vos a vosaltres en acudir al centre evitant també el contacte el màxim possible. Vos expliquem en esta pàgina com fer-ho. D’aquesta forma, cada alumne/a quan entrega la matricula per correu electrònic se li assigna un número d’ordre. En setembre, i abans del repartiment dels horaris el dia establert, es penjarà també al tauler d’anuncis de l’Escola un llistat de tots els alumnes que han entregat la matricula abans d’aquest dia i el seu nº d’ordre.

Horaris de cada especialitat instrumental. ATENCIÓ AL CANVI D’ENGUANY! Per tal d’evitar l’aglomeració de pares, mares, alumnes i professorat, els horaris d’instrument es donaran únicament per telèfon de la següent forma. El pròxim dijous dia 10 de setembre, a partir de les 18:00 aproximadament, cada mestre/a d’instrument contactarà personalment amb els alumnes per telèfon (o pares/mares), seguint l’estricte ordre de matrículació per tal de reservar-los l´horari de classe que destigen en els dies de classe establerts en l´horari que teniu a la nostra web.

Podeu contactar amb nosaltres si teniu qualsevol dubte a través de la nostra pàgina de CONTACTE.

ÀNIM, VOS ESPEREM!!

FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA ONLINE

Teniu dos opcions de descàrrega de l’imprés de la sol·licitud:

 1. Pdf per a descarregar, reomplir, signar, escanejar i enviar pel mail (escola.a.m.pego@gmail.com)
 1. Pdf amb signatura digital que podeu reomplir en pantalla, signar digitalment, guardar en pdf i enviar per mail (escola.a.m.pego@gmail.com)


Instruccions, informació i documentació

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol alumne ja matriculat o no amb anterioritat i a partir dels 0 anys.

Quan es pot sol·licitar? El període de matriculació està comprés entre els mesos de maig, juny i excepcionalment en el mes de setembre.

On? De moment SOLS es pot fer telemàticament donada la situació de crisi sanitària pel COVID-19. Quan es reprenga l’activitat normal podreu fer-ho també personalment a l’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Pego · escola.a.m.pego@gmail.com, C/ Ràfol d’Almúnia,4 03780 Pego (Alacant) · ☎ 96 557 28 02

Documentació. Per a completar el procés de matriculació cal aportar la següent documentació a mes a mes del full de sol·licitud de matriculació (EXCEPTE ELS ALUMNES JA MATRICULATS EN CURSOS ANTERIORS):

 • Copia del DNI de l’alumne (es recomana que l’alumne tinga expedit el DNI en el moment de la sol·licitud per tal d’introduir correctament les dades informatitzades en el programa de gestió de la Conselleria d’Educació)
 • Copia del DNI del pare i de la mare
 • Copia o document amb el Nº de Compte Corrent-IBAN

Taxes de matriculació i duració de les classes. El dret de matriculació comporta una reserva de plaça per al pròxim curs. Les taxes es cobraran per domiciliació bancària al nº de compte indicat de forma trimestral. Es cobrarà sempre una Taxa pel dret de Matricula de 25€ a tots els alumnes i les mensualitats corresponents indicades a continuació:

Assignatures Duració de la Classe 
(a la setmana)
Taller de nadons 0,45 h.
Fasolet 1 h. / 0,45 h.
Llenguatge Musical 2 h.
Llenguatge Musical Adults 1 h.
Instrument 1er i 2n curs * 0,30 h.
Instrument 3er i 4t curs o més elevats * 0,45 h.
Cor 1 h.
Banda Jove 1 h.

Lloguer. L’escola de Música posa a disposició de tot l’alumnat els instruments de que disposa per a la pràctica instrumental. Es cobrarà un únic pagament a l’any en concepte de lloguer de l’instrument.

** Descompte. Els alumnes que trien com a instrument l’OBOÉ, TROMPA o BOMBARDÍ, tindran un 50 % de descompte en cada mensualitat d’instrument i sols durant el primer curs.

*** Banda Jove. Els alumnes matriculats a l’Escola de forma assidua no pagaran aquesta assignatura. Els alumnes provinents d’altres centres que vullguen formar part de la Banda Jove pagaran una quota mensual com en qualsevol assignatura.

Els horaris de les classes col·lectives aniran actualitzan-se en aquesta pàgina, en el cas que hi haugeren canvis respecte de la programació horari que ací trobareu, sobretot pel que fa als alumnes de nadons i fasolet. Aquest curs, i degut a l’actual situació sanitària, els horaris han canviat respecte de cursos anteriors per tal d’assegurar una major distància social i la menor acumulació de persones entrant i eixint de l’Escola. També s’han deixat espais de 15 minuts entre classe i classe de les assignatures musical grupals per tal de garantir una correcta desinfecció de l’aula abans d’entrar la resta d’alumnat. En les assignatures instrumentals es farà en el mateix moment que l’alumne entra a l’aula.

Alumnes d’iniciació a l’instrument. Correspon als alumnes que cursen 4 curst de Fasolet. L’elecció de l’instrument per part de cada alumne és totalment lliure encara que el centre informarà als pares interessats de les places disponibles en cada especialitat així com de la disponibilitat dels instruments que l’Escola de Música té a disposició de l’alumnat matriculat. L’ elecció definitiva es concretarà a la reunió prevista sols per a aquestos alumnes el dia 9 de setembre de 2020 a les 18:00 h.


CALENDARI DE MATRICULA, ENTREGA D’HORARIS, REUNIONS, ETC. CURS 2020-2021

Setembre:

 • De moment, donada la situació actual continuem fent la matrícula de forma telemàtica com està explicat a aquesta pàgina. Podeu fer les vostres consultes a través del correu electrònic: escola.a.m.pego@gmail.com
 • Excepcionalment, per a la gent que no tinga accés a internet o qualsevol dubte important que no es puga aclarir per correu electrònic o telèfon, hem previst uns dies d’atenció presencial al mes de setembre que seran els següents:
  • Dimecres 9, de 16:30 a 18:30 h.
  • Dijous 10, de 16:30 a 18:30 h.
  • Dilluns 15, de 16:30 a 18:30 h.
  • Dimecres 16, de 16:30 a 18:30 h.
 • Reunió per a tots els pares/mares i alumnes que es matriculen en alguna especialiat instrumental: dimecres dia 9 de setembre a les 18:00 h.

OFERTA DE PLACES VACANTS ESPECIALITATS INSTRUMENTALS CURS 2020-2021

ESPECIALITAT VACANTS
Flauta travessera 1
Oboé 1*
Clarinet 2
Saxo alt 2
Saxo tenor 1
Trompeta 2
Trompa 2*
Trombó 2
Bombardí 2*
Tuba
Percussió 2
Piano 2
Guitarra clàssica 2

Aquesta oferta es fa tenint en compte la previsió de matricula abans de començar el curs. Si fora el cas que començat el curs algun alumne ja matriculat es donara de baixa l’Equip Directiu podria considerar modificar de nou aquesta oferta fins cobrir el nombre de places per a cada especialitat.

* Els alumnes que trien com a instrument l’OBOÉ, TROMPA, o BOMBARDÍ, tindran un 50 % de descompte en cada mensualitat d’instrument durant el primer curs.Classes de DANSA URBANA i TEATRE MUSICAL

marc pons

Consulta en la pàgina dedicada >>>


Classes de BALLET CLÀSSIC

Consulta en la pàgina dedicada >>>